top of page

PROVOZNÍ ŘÁD STUDIA

Provozní řád studia YoGaia

1. Každý klient studia YoGaia souhlasí svým přihlášením na lekci, kurz nebo jinou akci pořádanou studiem či zakoupením kreditu s provozním řádem studia a je povinen jej respektovat a dodržovat.

 

2. Každý klient respektuje začátek lekce a neruší svými pozdními příchody chod studia a ostatní cvičící.

 

3. Návštěvník studia je povinen dodržovat pokyny personálu týkající se bezpečnosti, užívání pomůcek, které jsou ve vlastnictví studia a provozu studia. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

 

4. Klient svou rezervací potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce/kurzu/workshopu. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost lekce/kurzu/workshopu s lékařem, a informuje o nich lektora/ku vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb studia na vlastní odpovědnost a lektor ani provozovatel nenesou odpovědnost za zdravotní stav klienta a ani za změny jeho zdravotního stavu.

 

5. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší, nebo vynechá prováděný cvik.

 

6. Každý klient studia je povinen nahlásit úraz způsobený na lekci/kurzu/akci neprodleně přítomnému lektorovi.

 

7. Každý klient je také povinen nahlásit poničení či jiné znehodnocení pomůcek a dalšího majetku studia neprodleně po skončení události přítomnému personálu. V případě, že je za znehodnocení zodpovědný klient, studio má právo po něm vyžadovat 100% finanční kompenzaci, i přestože by znehodnocení nebylo záměrné.

 

8. Každý klient si zouvá venkovní obuv ve vstupní místnosti a do sálu vchází bez obuvi.

 

9. Ve studiu se nachází uzamykatelné skříňky. Studio nenese žádnou zodpovědnost za případné ztráty nebo odcizení soukromého majetku klientů (osobní doklady, cennosti, notebooky, peníze, telefon, šperky, platební karty a jiné). Je na zvážení klienta, jaký majetek si s sebou do studia nosí. V případě krádeže ohlaste ihned poškození personálu a kontaktujte Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

 

10. Klient je povinen při využití uzamykatelné skříňky její klíč opatrovat a při odchodu uzamykatelnou skříňku vyprázdnit a ponechat odemčenou. Klient odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je klient povinen uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.

 

11. Vstup do studia je možný v době konání lekcí, kurzů a jiných studiem pořádaných akcí, kdy je přítomen některý z lektorů nebo personálu, a návštěvníka k němu opravňuje zakoupení vstupenky na některou ze zmíněných akcí nebo vlastnictví naší permanentky.

 

12. Klient se přihlašuje na otevřené lekce přes rezervační systém studia, popřípadě po dohodě s lektorem či personálem na recepci přímo u něj. Rezervace (i zrušení objednávky) jinou formou, než telefonicky je platné až po potvrzení provozovatelem. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na sociálních sítích studia YoGaia.

 

13. Na lekce je možné zakoupit jednorázový vstup nebo využít kreditového systému. Platnost vloženého kreditu je 6 měsíců na každých vložených 100 Kč. Kredit je možné použít pouze na úhradu lekcí a jednotlivých lekcí kurzů, které jsou nabízeny v rezervačním systému, jako volné. Kredit i jednotlivě zakoupené lekce jsou nevratné a je možné je vyčerpat, převést na jinou osobu (po osobní dohodě ve studiu), nebo za sebe poslat na lekci náhradníka.

 

14. Včasným zrušením rezervace klient ohled na lektora i na ty, kdo se chtějí účastnit a dosud nemohli kvůli kapacitě studia. V případě, že se klient nemůže lekce zúčastnit, je povinen se přes rezervační systém odhlásit a to nejméně 4 hodiny před začátkem lekce nebo do 21:00 předešlého dne v případě ranní lekce. V případě, že tak učiní v kratším časovém intervalu nebo neučiní vůbec, bude klient nést následky v podobě stržení kreditu za lekci v rezervačním systému. Osoby, které nemají zakoupený kredit, budou povinny zaplatit jednorázový vstup při další návštěvě studia. Odhlašování z lekcí formou SMS nebo e-mailu není akceptováno. Děkujeme za pochopení a respektování.

 

15. U kurzů a akcí, jejichž pořadatelem je studio YoGaia, je většinou požadováno zaplacení zálohy. Ta je, pokud není uvedeno jinak, nevratná, pokud se účastník neomluví nejpozději 14 dní (včetně) před zahájením kurzu/akce. Účastníkovi, který se omluví z účasti v intervalu kratším než 14 dní, propadá záloha ve prospěch lektora nebo studia, popřípadě může najít náhradníka a převézt zaplacenou zálohu na něj.

 

16. Ve studiu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky.

 

17. Každý klient je povinen dodržovat ve studiu pořádek, uklidit po lekci/kurzu/akci zapůjčené pomůcky a vyčistit si po sobě podložku zapůjčenou studiem podle pokynů lektora. Jakékoliv závady (na cvičebních pomůckách, v prostorách studia) hlásí klient neprodleně personálu.

 

18. Po předchozím souhlasu personálu se děti mohou pohybovat ve studiu YoGaia, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

 

19. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webových stránkách www.yogaia.cz. Aktuální znění Provozního řádu je se nachází na webových stránkách www.yogaia.cz.

Studio YoGaia, 1.3.2024

bottom of page